dobroto.org Доброто: Пътят на доброто - подбрано от десета година на МОК.

Пътят на доброто

Из Словото на Учителя Беинса Дуно

Съставила Елка Анева


В десетата година на Младежкия окултен клас, за времето от 05.09.1930 г. до 26.06.1931 г., Учителя Беинса Дуно изнася 42 лекции. Настоящият текст е съставен от извадки от тези лекции, както са отпечатани от ИК „Жануа 98” в томчето „Пътят на доброто”, Кърджали, 1999 г.


I. Какво представлява доброто, отношението между добро и зло, между доброто и Любовта.

Когато всяко нещо е поставено на своето място, това е добро. Помнете едно: Доброто за вас трябва да бъде на физическото поле един идеал. Злото почива върху доброто. Доброто е основа и начало на всичко. Една душа да обърнеш към Бога струва повече, отколкото всичките науки и философии, които ги има в света. Знанието в света не се добива. Доброто в света не се придобива. Доброто е като Светлината, отвориш ли прозореца, можеш да имаш колкото искаш светлина. Ти можеш да бъдеш добър всеки момент.

За да бъдеш добър в другия свят, ти трябва да жертваш тук, на Земята. Идеята, която искам да ви изнеса. Имате единицата в света. Тази единица в света е човешката добродетел. Ако ти имаш добродетелта в себе си, ти си единицата. Какво означава да вярваш на хората? Трябва да вярваш на Божественото, което носят хората в себе си, а не в тяхното човешко. Божественото във вас и Божественото в мене, то е едно и също. Човешкото е различно. Ти трябва да бъдеш добър, за да се изправи твоя ум. Доброто е, което изправя човешкия ум. Любовта изправя човешкото сърце. Няма друга сила, която да произведе интелигентност и която да усили човешкия ум, освен доброто. Ако изгубиш тази единица – добротата, започва законът на израждането. Всички твои дарби и способности, които сега имаш се дължат на една човешка добродетел, която си имал някога.

Доброто е плод на Любовта, Любовта е плод на Духа, а Духът е излезнал от Бога. Умът е плод на Божията Мъдрост. То е най-възвишеното у Бога. Силата всякога има отношение с чувствата, със сърцето. Само силният човек може да обича. Умът няма нужда от сила, но сърцето има нужда от сила. А богатството, това са условията, които Бог дава. Това е дарът, който Бог дава. Животът, това е най-голямото богатство. Добрият човек е образ и подобие на Бога.

Доброто е великият принцип, това е разумното, това е светлината, това е любовта, истинската свобода. Не че доброто е самата Истина, самата Любов, самата Свобода, но доброто вече е основа на онзи, великия закон на освобождението. Ако вие питате „Защо съм се родил”, мисълта е само една - да бъда добър! Това е битие! Защо съм се родил? Да се храня разумно с доброто. Когато Христос е казал: „Не само с хляб ще бъде жив човек, но с всяко Слово”, Словото това е доброто, което излиза. Кое тогава е реално? Само доброто. Това, което не се изменя. Това, което не може да се унищожи.

Доброто в света е Бог. Ако нямате ясна представа за доброто, вие нищо не можете да постигнете. Ако вие разбирате какво нещо е доброто, друга светлина ще дойде в ума ви и вие ще станете силни и мощни. Идеалът на човека трябва да бъде доброто. Доброто е като една сила, за да се уравновесят противоречивите процеси, които се появяват. Добър може да бъде само разумният човек. Който е добър, той е реален човек, който не е добър, той не е реален.

Злото всякога взема, не дава. Доброто мяза на един извор, а злото на песъчлива почва, която поглъща всичката вода. В сегашната култура хората съзнават, че без добро не може, но те искат да наложат доброто чрез насилие, чрез зло, а това е несъвместимо. Доброто си има един свой закон. Доброто е като семето. Ти ще го посадиш, ще го поставиш да расте със своя си закон, речеш ли да се бъркаш в неговата работа, нищо няма да постигнеш.

Доброто е вложено вътре във вас. Вие не сте готови, не знаете да си помагате, пък и някой като му помагат, гледа да използва. Важно е каквото човек прави, а не какво му правят. Постоянно да ми правят добро, аз ще се сбабичасам. Аз такова добро не разбирам. Сега, аз няма да гледам дали съм добър, но мога ли през деня да направя едно микроскопическо добро. Голямото добро и малкото добро са еднакво ценни. Доброто трябва всякога да фигурира в постъпките ви.

Две положителни сили се отблъскват. Значи нямат един и същи център. Доброто е положителна сила и злото е положителна сила. Оная положителна сила, която се стреми към една по-рядка среда е добро, а която се стреми към по-гъста среда е зло. И наистина ако претеглим добрите хора, ще видим, че те са права линия. Онези, които стават по-добри, стават по-леки, а тези, които стават лоши, са по-тежки. Когато една положителна и една отрицателна сила се съединяват, какво ще стане с тях. Ако тези сили са електрически, ще се образува електрическа искра. Когато имаме две положителни сили, които се отблъскват, те изгубват нещо от себе си, защото има стълкновение. Всички неорганизирани неща са лоши. Защо някой е лош? Той не се подчинява на никакъв закон.

Де е злото? Злото седи в това, щом всички сили в тебе станат положителни, ти ще се пукнеш. Ако станеш абсолютно отрицателен, ти ще се смразиш. Положителното зло и отрицателното зло при известни условия вършат Закона на Доброто. Не в принципа, а в резултата. Та човек не трябва да бъде абсолютно положителен, нито да бъде абсолютно зъл, нито да бъде абсолютно добър, защото абсолютното добро е зло в живота. Под думата добро разбираме разширение, процес на растене. А под думата зло разбираме дисхармония в света, разлагане, гниене, разрушение. Доброто е резултат на една сила, по-горна от доброто и злото е резултат на една сила, по-горна от злото. И доброто и злото са резултати. Трябва да се занимавате със силите, които работят зад тях.

Всеки един от вас трябва да знае, че има едно положение, по което природата го знае. У всеки един човек има едно качество, което той не трябва да губи при никакви условия. Всички трябва тъй да се отпуснете, че да добиете вашето естествено положение. Когато имате добри условия, вие сте добри. Но и това не е вашето естествено положение. Доброто като принцип съществува във Вселената, доброто е основа, същината на битието. Доброто е това, което радва хората, животните, растенията.

Любовта – това е изгрева. Доброто – това е залеза. Вие мислите, че при залеза всичко се свършва. Но залезът е едно отлично състояние за почивка. След като си работил дълго време, уморен си, трябва да престанеш известно време с тревогите. Следователно, ние с любов започваме живота, с доброто ние се освобождаваме от ярема на живота. Когато казваме, че трябва да обичаме ближния, ние съзнаваме, че сме части на един по-голям организъм. Тогава доброто на моя ближен е и мое добро.

Та малките добрини в живота са красиви. Най-малката добродетел, която имаш ще произведе в тебе един резултат много по-прав и красив, отколкото някое обемисто добро. Няма човек в света, който да не носи някаква скрита дарба. Това, което хората сега наричат идеал, то е нещо скрито в човека. Никога не търсете вашето щастие вън от вас. Милиарди клетки работят за съграждането на организма. Значи този вътрешен процес не може да се стимулира отвънка. Благото подразбира да се радваш на това, което имаш.


II. Kакво е необходимо да знаем, за да вървим в пътя на доброто.

Преди всичко трябва да бъдем разумни, да имаме правилни мисли и чувства, да нямаме много желания. Същественото на живота е мисълта. Мисълта е тая, която създава правата работа. Чиста мисъл се изисква. Чистене трябва. Зароди се у вас мисъл на страх. Само човешката справедливост може да премахне страха. В една държава, дето има ред и порядък, хората не ги е страх. Всяка мисъл, която не може да даде ново направление на живота, тя не е сериозна мисъл. Тя е тежка мисъл. Каква е позата на мислещият човек? Трябва да има един отвесен перпендикуляр, за да мисли право. Правата линия и правата мисъл в това отношение на физическото поле непременно трябва да имат един отвесен перпендикуляр. Щом дойде една сериозна мисъл трябва да се абстрахираш от обкръжаващата среда. Отношенията ни с Бога трябва да бъдат прави. Всяка една мисъл, която допринася на вашето съзнание да се увеличи светлината на съзнанието, тя е добра. Има закон – когато мислите на хората са хармонични, човек чувства лекота в себе си, лекота в ума, в чувствата.

Човек, за да живее добре трябва да бъде много умен, добросърдечен, постоянно да работи. И в ума му да няма скитающи мисли. Ще определите онези мисли и желания, които са точно ваши. От хилядите желания, които могат да проникнат в ума и сърцето ви, науката е там, да може да определите кои са ваши, кои са на обкръжаващата среда и кои са Божествени. Щом имаш будно съзнание, животът има смисъл, щом нямаш никакво съзнание, животът няма смисъл. Окултната наука казва това: каквото помислиш, все ще стане. Вие не разбирате философията на живота. Някога имате най-лошото разположение на духа, но това лошо разположение може да означава, че във свръхсъзнанието се е зародила една идея, много благородна и възвишена и е погълнала всичката енергия.

Мисълта на всеки човек трябва да бъде права, непокварена, с никакви външни влияния. Колкото мислите са по-ясни, по-интензивни, толкова и зрението е по-силно и по-ясно.

Процесът на чувствата е магнетически процес, процесът на мислите е процес на електричество. Щом искаме бързо да разрешим въпросите, действа електричеството. Щом късо време се изисква за познаване, процесът е електрически. А когато дълго време се изисква за развитието, процесът е магнетичен. Ако имаш много електричество, ставаш много сух, ако имаш много магнетизъм, ставаш много пълен. Ако си много електричен, ставаш много нервен, готов си да блъскаш този, онзи, боксираш навсякъде. Ако магнетизма преодолява, тогава ставаш дипломат. Волята спада към електричеството, а разумността на човека, това е един магнетичен път. Разумността употребява и двата метода планомерно, хармонично, така че да не излизаме от пътя на доброто. Разумният човек се познава не само по своята форма. Доброто има свой вътрешен цвят. Една от великите тайни в природата е цветът. Всички неща, които имат цвят в себе си, имат съдържание и смисъл. Където има промени на цветовете, там има изменчив характер. И мислите имат свой цвят. И най-отвлеченото има цвят.

Хората ги е страх от вътрешен отчет. Например имаш лошо мнение за някого. Дай си отчет, защо имаш лошо мнение, защото това може да ти причини голяма вреда. Неверните мисли, които се напластяват, образуват утайки, стават наслоявания на мозъка. Съвременните хора са станали нервни заради своята лоша мисъл.

Всяко желание отива навътре. Желанието е вдишване, мисълта – издишване. Чрез сърцето си човек вдишва, а чрез мисълта издишва. Дишаш като чувстваш и издишаш като мислиш. Няма същества в света, които да не желаят. Но къде е анормалността на желанията. Има закон: „Не пожелай!” Не дишай онзи чист въздух, който другите са дишали. Никога не възприемай едно желание, което другите са възприели. Желанията са чисти, понеже изтичат от Божествения център. Да се живее чист и свят живот не се разбира да създаваш нещо ново, но да черпиш от Божествения център. Да не бъдеш мързелив, а да вървиш далеч, да отидеш далеч да посрещнеш новите желания, които слизат отгоре.

Ти не можеш да бъдеш добър, докато не мислиш, докато съзнанието ти не е събудено. Добър човек е онзи, у когото съзнанието е събудено. Добрият знае къде да тури всяко нещо.

Ние живеем в един свят, преплетен с хиляди, милиони нишки. Има едно течение около човека. За желанията има сито, което пресява. Един добър човек като живее между лоши хора и се движи това сито в неговото сърце, техните лоши желания не могат да попаднат в сърцето му. Опасността е, когато това сито престане да работи. Тогава всичката кал може да влезе в сърцето му. Тогава се явяват неприятностите в живота – боледуване и други страдания. Природата е предвидила всичко. Тя си има един филтър. Не разваляй Божествената инсталация в тебе. Що е молитва? Инсталацията сее развалила и ти искаш инженери да дойдат и да направят поправката.

Ти всякога можеш да бъдеш здрав. Тури мисълта си и чувствата си правилно. Ако са в противоречие теченията на твоето сърце и твоята мисъл, ти непременно ще бъдеш болен. Не трябва да иждивяваш напразно енергия.

Всяка една нула, тя е зародиш и без единицата не може да се прояви. И всяка една мисъл е потенциална енергия, но умът е, който дава сила и условия на тази мисъл да се прояви. Всеки един човек може да създаде неблагоприятни условия за себе си. Та най-първо трябва да схванете всички ония условия, на които вие не сте господар. Но има добри и лоши условия, които ние създаваме. Например, кажете някоя горчива дума на вашия господар и той ви уволни. Едно ви трябва: Всички трябва да бъдете справедливи. Никога не обвинявай хората за това, за което ти сам не си в състояние да го направиш. Справедлив бъди! Ама не ме уважават хората. И ти не ги уважаваш. Ти си несправедлив към твоите очи и към ушите си. Не ги тургай да слушат всички неща, които са неприятни за тях. Ако човек е справедлив спрямо себе си, той ще бъде справедлив и към обкръжаващите. Законът на любовта е закон на съвършенство. Ако вие не приложите справедливостта, за любов не може да се говори. Ако човек е справедлив, той развива своите дарби и способности. Колкото съзнанието е по-будно, толкова невидимите неща стават по-видими.

Никой няма право да проектира една мисъл, която не е права. Всяка мисъл трябва да бъде справедлива. Ще мислиш това, което е право, което е справедливо. От несправедливостта се раждат хиляди безпокойства, недоволства. Недоволен си, например, че си нисък, по-нисък от друг. Ние нямаме право да се месим там, дето не трябва. Природата си има начини за даване в света на хората. Ние ставаме критици на природата.

Сиромах е онзи, който мисли, че е сиромах. И глупав е онзи, който мисли, че е глупав. Грешен е само онзи, който мисли, че е грешен. Ако мисли, че по същество е такъв, той не разбира закона. Една положителна сила не може да стои вечно положителна. Отрицателната става положителна. Става смяна. Това е един красив закон.

Онзи, който се занимава с окултни науки, трябва да бъде съвършено чист. Всяко едно неразположение произтича от запушване порите на кожата, порите на вашия астрален дневник. На първо място вие трябва да държите тялото си в абсолютна чистота и мисълта в чистота.

Всяка една мисъл, всяко едно желание, което искаме да реализираме, трябва да го турнем в сърцето си. Всяка добродетел, която произвежда едно здравословно състояние, тя е постижима. Някой ще каже:”Какво ще ме ползва ако аз имам някоя идея?” – Ще бъдеш здрав. Ще започнеш да мислиш хубаво, ще ти е приятно на сърцето. Казваш: Мечта. Мечтите са реални работи. Има ли по-хубаво нещо от мечтанието? Аз наричам страданието мечтание.

Второто нещо, което трябва да знаете: никога едно глупаво същество не може да ви причини страдание.

Всеки човек, който минава своя живот без някакъв идеал, той е нощ, всичко в него е разбъркано. Щом имаш каквото и да е желание, мисъл, която има най-малкия импулс, ти си в условията на деня. Има светлина. Денем човек не може да умре. Щом човек изгуби живота си, неговите вътрешни условия са в нощ.

Та най-първо, трябва да се научите да мислите, вие се уплашите и става едно прекъсване. Мечката не яде страхливи хора, за да не придобие техния характер.

Всичките ваши мисли, чувствания, всичките ви волеви актове, които сега употребявате, те ще влязат в бъдещия ви строеж. Като живеете добър живот, това е тъкане, това е устройство на вашия организъм за в бъдеще. Човек трябва да разбира законите на своята Душа. Единственото нещо, с което човек разполага, то е Душата. В човешкия организъм има нещо, което той все придобива. Строи се нещо в човека. Самият организъм е временно устроен, докато се построи това, което наричат безсмъртие.

Обикновените мисли са като книжните пари. Идейните са като златото, те не губят своята цена. Като дойдат обикновените мисли, хората остаряват. Идеите предвечно съществуват. Те се проявяват. Растенето на известна идея е процес на пробуждане вътре. Всички неприятности в живота произтичат от натрупването на обикновени идеи, които стават непотребен багаж за човека. Единственото нещо, което може да те спаси, то е мисълта. Не се безпокойте. Безпокойствие и мислене са две неща, два различни процеса.

Всеки един от вас трябва да има отлично тяло, една отлична къща. Чувствата, с които си служи, това е мебелировката на къщата, а мисълта, която се влива, това е инсталацията на тази къща. Първото положение е да откриеш себе си, да откриеш своята дарба. Това може да стане само по окултен път. Някой ти каже:”Ти си талантлив човек.” Това е един външен стимул. Не отвън, а отвътре да ти дойде този стимул, ти сам да го съзнаеш. Та първото нещо е вие сами да откриете в себе си ония заложби, които имате. В това седи създаването на човешкия характер. Че човек да се ожени, пак трябва да постъпи гениално, разумно. Ако той се ожени една година по-рано, или по-късно, той ще закъса. Вземам женитбата като едно отношение на разумни души, които трябва да работят, двама приятели да се съединят да работят.

Преди да сте се родили на Земята, тя е предвидила всичко за вас. Да се постави нещо точно навреме, изисква се музикалност. Всяко нещо трябва да се тури на времето. Ще чакаш. За да бъдеш сполучлив, трябва да имаш такт, да бъдеш достатъчно твърд, наблюдателен, разсъдлив, да имаш интуиция.

Животът, за да се прояви, трябва му мисъл, трябва му чувство, постъпки, действие. Трябва да има едно вътрешно разумно съотношение между тях. Лошите мисли образуват всякога едно стеснение на капилярите, едно стеснение на дробовете, става прекъсване на електричеството. Мисълта има свой ритмус. Имаш лоша мисъл, веднага кипваш. Та в една окултна школа човек трябва да владее своята мисъл. Никога човек не трябва да допуска дисхармонични мисли, които да разпъват неговия организъм. Всички болести се дължат все на микроорганизми, астрални същества, на техните ларви. Последствията на една лоша мисъл оставят своите ларви и какво става? Като че нещо ви яде отвътре. Вие слабеете. Топи се човек. А само здравият човек може да върви в пътя на доброто.

Освен правилните мисли и чувства, за да вървим в пътя на доброто трябва да действаме съобразно природните закони, защото това, което съществува в природата, съществува и в организма на човека. Ако не действаме във връзка с природата ще бъдем едно забавление, театър, едно развлечение. Между всички явления в света има тясна връзка, съотношения има. Светът е създаден по известни математически съотношения.

Когато човек иска да бъде щастлив трябва да разбира закона на правата линия. Щом има права линия, има постижение. Най-красивата линия това е правата линия. Единственият път до Бога това е пътя на правата линия. Един човек, който разбира правата линия в него има мощ, има сила, знание. Вън от правата линия нещата се разрушават. Това е закон, закон за Душата. Всякога правата линия произвежда радост и светлина, защото Бог винаги работи само в света на правите линии.

Човек е създаден в известен квадрат. Щом измениш квадрата на твоя живот, ти си изменил целия ход на живота си, влязъл си в закона на еволюцията. Когато погледна човешкото лице, аз виждам миналото. Всичките пермутации, които са станали в него, това са геометрически изменения. Там са означени всичките му престъпления и всичките му добродетели. Всичко това човек носи геометрически и математически като числа на себе си. Има известни числа – щом човек се премери, от числата на неговия ръст и широчина, от тези числа се определя цялата му съдба. Дължината на лицето, дължината на ръста, всички тези числа се преповтарят. Ако вземете дните на годината, в които човек се е родил и те имат отношение към тях. Числата са живи. Човешките мисли и човешките желания си имат свои числа, свои линии. Каква е линията на милосърдието. В милосърдието има височина. Користолюбивият човек всякога си носи една паница.

За да вървим в пътя на доброто е необходимо да познаваме влиянието на планетите върху нас. Всички планети, това са принципи, които действат върху човешкото съзнание. Основен принцип е Слънцето. Ако имаме една отлична кръвоносна система, отлична дихателна система, ще имаме един отличен темперамент, весел, жизнерадостен, оптимистичен, значи влиянието на Слънцето действа благотворно. Ако влиянието на Месечината е взело надмощие, ще имаме преодоляващо влияние на венозната кръв, ако преодолява влиянието на Земята, човек ще бъде скръжав, егоист. За да се уравновеси влиянието на Слънцето, Месечината и Земята, непременно трябва да преодолява влиянието на Слънцето. Това е окултната наука. Тя дава методи, за да измениш състоянието си, за да докараш енергиите на Слънцето, Луната и Земята в едно правилно движение в твоя организъм, това е то окултната наука.

Какво предава Юпитер? – благородство, тщеславие, на външните форми на човека предава един такт. А Сатурн? Той е разумен. Сатурн представлява най-лошите условия, отгдето се е отклонил човек. Тези пръстени около Сатурн са една емблема, която показва причината на отклонението. Принципът Сатурн знае причините на доброто и злото. Само Сатурн може да разреши противоречието. После Сатурн е много морален. Той не се лъже. В него има морал от страх.

Какви са влиянията на Марс, когато действа върху човека. Човек става мускулест, енергичен, активен във всяко едно отношение. Марс внася активния елемент в човека и ако човек може разумно да оползотворява тази активност, Марс действа благотворно върху него.

Луната покровителства домашния живот и майката въобще. Тя е майка на въображението, на религията. Измененията в Луната изменят и нашите идеи.

Вие трябва да правите опит колко време ви е необходимо, за да си въздействате и да се справите с несгодите. Това зависи от съчетанието на планетите. При една обида, ако Сатурн е във възходяща степен, ще се роди злоба. Ако Юпитер е в низходяща степен се развива честолюбието. Ако вие се плашите от най-малките препятствия в живота, имате слаб характер. Когато мишка те плаши, ти имаш някаква слабост в организма. Между твоите чувства, мисли и действия няма пълно съответствие. Най-хубавото съчетание на планетите астролозите наричат тригони, тъй като изгревът на Слънцето и всички планети се намират в хармонично съчетание с него. Всички тези планети се намират в пространството и те имат проекции на Земята.

Космическият човек едновременно присъства във всички небесни тела. Например в Иван всяко едно тяло на небесното пространство има един представител. Микроскопически в нашето тяло има частици, които представляват всичко, което съществува във видимия Космос. Иван е цялата Вселена в проекция, в миниатюр.

Кои други природни закони трябва да познаваме, за да не се отклоняваме от пътя на доброто.

Законът на привличането е закон на свобода. Ти не можеш да се привличаш към някого, към когото нямаш желание. В дадения случай, когато говорим за привличане, ние разбираме обмяна в природата на известни състояния, или сили. Двама души се привличат по своята мисъл, чувства, интереси. Слабият може да привлича толкова, колкото и силния. В привличането има едно разумно отношение.

Друг закон – новото се базира върху старото. Мнозина от вас мислят, че като се внесе новото в света, старото се отрича. Въпросът не седи там. Новото е базирано върху старото. Коя вода е по-хубава – която изведнъж потича, или която е текла хиляди години. Когато влизате в училището в началото ли сте по-умни, или в края като завършите.

Следващ закон – реалността е в непостижимото. Аз искам вие да бъдете свободни, защото всички имате един навик на миналото. Казвате: Невъзможно е, непостижимо е и спирате до там. Реалността е в непостижимото. Всяко нещо, което е постижимо, е предмет на миналото. А всяко нещо, което е непостижимо и невъзможно е предмет на бъдещето. Това е идеалното. Всичките дарби и всичките блага се дължат на невъзможното и непостижимото. Нима Бог, който е толкова непостижим за нас, е нереален? Щастието седи в невъзможното и непостижимото.

Друг закон – абсолютното, разумното изменение на абсолютното равенство ражда щастието в света. Какъв трябва да бъдеш, за да познаеш Бога? Трябва да бъдеш разумен спрямо неговите закони, които съществуват в Космоса. Всичките страдания произтичат от абсолютното равенство в света. Абсолютното равенство трябва да се измени с разумно изменение на равенството.

Във всяко едно положение на живота има две точки. Първо трябва да можеш да влезеш в известно положение и второ, да знаеш как да излезеш от него. Ако сте извършили една постъпка в живота, която спъва цялото, това е престъпление. Има известни постъпки, които зависят от обкръжаващата среда. Вие трябва да поставите всеки човек в неговата естествена среда, за да го познаете как е устроен. Всичкият ваш сегашен живот, тия условия, при които живеете са определени от минали някои ваши съществувания. Сегашният живот ще определи живота ви за в бъдеще.

Законът за единство в природата е най-голямото насърчение, което трябва да имате. Щом кажем единство подразбираме това – ако преди хиляди години тебе те е постигнало едно добро, това добро пак ще дойде. Значи, доброто никой не може да ти го отнеме,или това, което ти е дадено, никой не може да ти го вземе. Значи има една разумност в света, която държи нещата в равновесие, значи явленията се повтарят.

Сега сме достигнали до едно място, ние сме живели в твърдата материя, живели сме във водата, сега живеем във въздуха, наближава да живеем в огъня като саламандрите – духовете на огъня.

Когато дойде това разумното, Божественото у човека, то не го изменя. Сприхавият човек си остава пак сприхав, само че справедливо сприхав.

Друг закон – благо, в което ние не участваме, то е лъжа в света. Благо е това, в което всички участват. И това, в което човек може да участва, то е, което може да го направи свободен.

Всичко на човека е дадено. Всичко в света е за човека. Когато две реалности в живота се посрещнат, какво става? Великото и малкото трябва да се посрещнат и тогава се постига търсеното. Това е то: Душата отвътре, Духът отвънка, умът отвънка, сърцето отвътре. Мисълта излиза навънка, чувствата също така излизат, а Светлината влиза. Светлината е проявения живот, там, дето има живот, има светлина. Светлината е всякога дреха на живота.

Човекът е това, към което се стреми. Той трябва да познава себе си, да осъзнава, че е частица от Цялото и да работи за общото благо. Законът е там – да попаднете на своето място, дето е вашето добро, като попаднете като буква на мястото, дето е вашия ум, да попаднете на мястото, дето е вашата сила и да попаднете на мястото, дето е вашето богатство. И тогава по-добър човек, по-умен, по-силен и по-богат човек от вас няма да има. Ще бъдете полезни както за Цялото, така и за себе си.

Познай себе си! Докато човек не познава силите, които са скрити в неговия организъм, докато той не познава тия закони и не ги изпълнява, няма да може да се справи с обкръжаващата среда.

След като познаваме себе си, знаем влиянията, на които сме подложени и имаме високия идеал да се доближим до Бога, ние трябва да се самовъзпитаваме. Самовъзпитанието е следното: един човек от дълга своя опитност е дошъл до някое трезво заключение и до съответни правила. Това, което пише в книгите не винаги е лична опитност.

Всяко изменение, което вие психически претърпявате, това са все условия, които невидимият свят ви дава. И ако вие не разбирате законите, изпущате благоприятните условия. Има неща у вас, които са преходни. Да кажем, искате да свършите университета. Постоянна идея ли е тази, необходима ли е за живота ви? Щом е ирационално число и с него може, и без него може.

Кое е хубавото при самовъзпитанието? Вие ще отхвърлите отрицателните мисли. Природата не иска да говорите са себе си: „Аз съм неспособен човек”. Няма да говорите на хората, че сте гениални, но на себе си кажете: „В мене има нещо гениално”. Всичката погрешка е, че ние се занимаваме с отрицателните страни на живота и тогава мнозина плащат много скъпо. Положителни сили да имаш. Казвай: „Мога да бъда добър, мога да бъда силен, мога да стана учен човек”. Ще казваш: „По-хубаво тяло от моето няма. По-хубава глава от моята Господ не можеше да ми тури при сегашните условия.

Да се самовъзпита човек, значи да се освободи от миналите връзки на внушението. При самовъзпитанието са необходими външни влияния. Онзи, който иска да стане красив, да намери красиви хора и да се въодушевява от техните форми. Искаш да станеш религиозен. Тури пръстите на дясната ръка върху главата горе, а лявата ръка ще я туриш на кръста. Цялото тяло на човека е една свещена област. Има известни места на човешкото тяло, които са толкова опасни, че като ги пипнеш, цял взрив ще има. Не правете несъзнателни движения. Струва си човек да живее разумно и при най-лошите условия. Човек е променчив. Дрехата на човека е променчива. При самовъзпитанието се изисква работа. Когато вършиш всичко с любов, ще се развие дарбата ти.

Първото нещо, към което всеки от вас трябва да се стреми е да усили своята магнетична сила. При самовъзпитанието е добре да възпитате своя ум, да извадите от речника си всички горчиви думи, които имат вътрешна окултна сила. Самовъзпитанието на човека зависи от хубавите думи, които човек трябва да има в ума си. Тия взривни думи трябва да ги държите в шишета и да ги употребявате при изключителни случаи. Дотолкова, доколкото човек цени другите, дотолкова и той ще бъде оценен. Та у човека, каквото е заложено – всяка една способност, всяко чувство, постъпка, то е една пъпка. Но за да се прояви трябват ви условия: Първо, любов към Бога, втора – любов към ближния и трето – любов към себе си.

Сега, другото заблуждение у хората е, че вие винаги сравнявате себе си, че другите хора са извършили повече, а вие – нищо. Възможно е, но нека това да ви бъде насърчение. Всеки един от вас си има един ангел в Божествения свят, но вие даже и не подозирате, че имате един ангел. И как му е името, мие не знаете. Той ви е дал първата буква. Първата буква на името е много важна и не се мени. Не съкратявай името си, ако не ти върви, продължи името си, ако пак не ти върви, още го продължи.

Здравословното състояние на човека зависи от вътрешните течения. Той трябва да бъде внимателен спрямо теченията, които съществуват. Не трябва да се бори вътре в себе си. Нищо не придобива с това. У човека имаме следното разпределение: любовта – това е Божествения Изток. Когато една Божествена душа слиза в човешкия свят, това е залез. Всяка една Душа, която напуска човешкия свят и отива в Божествения – това е изгревът! Какво е изток? Имате три изтока: предната част на главата, това е изток, задната част на главата е запад. Челото е изгрев, после имате изгрева на горната част на главата. Чисто обективният ум в долната част на челото е запад. Когато говорите за полова любов между мъже и жени, това е запада. Това е слизането в един свят, по-долен. Всяка една Душа, която слиза от Бога, тя слиза с голямо въодушевление и след като е била 60- 70 години на Земята, тя се е окаляла и като отиде при Бога, тя се радва. Божествената Любов – това е любовта на Великото, а човешката любов – това е любовта на доброто. Под доброто аз разбирам залез.

Ако искате да бъдете здрави, най-първо ще привлечете Божествената любов отгоре на главата си, да се яви желанието в тебе, Божията любов да дойде в сърцето. След това ще предизвикаш ума си – челото отпред. После ще извикаш своята воля. Ако сърцето е залез, умът е изгрев, волята какво е ? Тя е зенита на нещата, най-високата точка. Волеви човек е онзи, на когото съзнанието е будно във всички точки.

Имаме три изгрева и три залеза: Божествен, Ангелски и човешки. Трябва да имате една философия: Всичко, което е разумно е възможно. Всяка разумна идея може да се реализира. Колко идеали са потребни на човека, за да бъде нормален? - най-малко един, най-много три. Един идеал на физическото поле да бъдеш здрав, второ да имаш добро сърце и трети идеал – да имаш отличен ум.

Вие се борите с лошите условия. Като видиш едно лошо условие, остави го да мине. Това е подразбирал Христос с думите: „Не противи се злому”. Цялото човечество сега минава през дъното на ада. Сега всички ще минете през нея епоха, през областта на разочарованието. Ще минете всички, това не е изключение.

В природата има вечно равновесие. Когато един страда, друг се радва. Ако човек иска да се освободи от страданията и мъченията, трябва да ги отрече. Този въпрос е турен и в Писанието.

Може да не ти е приятно, но ти кажи: „За добро е”. Това е най-разумното, защото, ако не беше за добро, Бог не би го позволил. Щом си минал през страданието на живота, ти си морален. Онзи човек, който не е минал през страданието, няма никакъв морал, няма философия, нищо не разбира. Потребно ли е да умрем? Да. Защо? Защото ако Душата остане в един постоянен покой, тя няма да има никаква опитност. Раждането е един многократен процес и смъртта е един многократен процес. Човек умира, за да живее. Смъртта е един резултат на живота. И така, ако през този си живот ние упорито и неотклонно вървим в пътя на доброто, ще създадем благоприятни условия за следващите ни прераждания.

Искай Любовта! Търси Мъдростта! Хлопай за Истината! Радвай се на най-малката своя придобивка и благодари на Бога, че те е удостоил да видиш Великото на живота, скрито в малкото. Стреми се към непостижимото, за да се убедиш в неговата реалност. Радвай се на онова в тебе, което расте и се развива, расте и зрее.


11