dobroto.org ->Паневритмия: Допълнителна литература -> Паневритмията

 

 Паневритмията

 

След изпълнение на паневритмията при "Езерото на чистотата" Учителят почна да говори за нея:

- Трябва да се запознаете с научната страна на паневритмията. Природата обича с най-малки усилия да добие големи постижения. В паневритмията са впрегнати сили­те на ума, сърцето и волята да работят в хармония. Чрез паневритмията ще се покаже на хората как могат да при­емат силите на природата. Ние правим тия упражнения сутрин, понеже тогава има най-благоприятни условия. Те трябва да се правят от 22 март до 22 септември. Според закона за еволюцията ние започваме с тялото.

Движенията на паневритмията са едновременно ме­ханични, органични и психически.

На всеки човек, който може да възприеме тия движе­ния, можем вече да му говорим. Защото те имат голямо влияние върху човешкото съзнание. Тези движения се пре­връщат във вътрешни, психични процеси.

Ако държите ръцете си хлабаво във време на упраж­ненията, тогава няма никакъв контакт със силите на природата. Ръцете трябва да се държат обтегнати. Тогава чрез упражненията влизате в досег със силите на природата.

После, като правите упражненията вие мислите за обик­новените си работи: за къща, за сметки и пр. Когато пра­вите упражненията мисълта ви трябва да бъде концентри­рана. Движението е живот. Без движение животът не може да се прояви. Движението трябва да бъде разумно. И  един сантиметър да се подвижиш, трябва да имаш някаква цел, някакво постижение. Сила има в движенията. Защото чрез тях вие ще дойдете в хармония с всички разумни същества, които се движат. В тази хармония седи силата. Ако не влезете във връзка с тези същества, вие сте неорганизирани и тогава ще живеете в света на стълкновенията.

Когато играете паневритмията, движенията трябва да бъдат нито много бързи, нито много бавни. Прекарвайте мисълта си в предната ръка, която е насочена надолу. И като снемате ръцете си надолу, прекарайте мисълта си към ръцете, тогава енергията ще мине през центъра на земята. А когато ръцете са насочени нагоре, тя ще мине през центъра на слънцето.

Аз ви казвам само общите принципи. Във време на упражненията ще ви оставим свободни, сами да се научи­те и да свикнете. Прекарайте мисълта си през ръцете и през краката си. Трябва да знаете, че вселената се проявя­ва чрез вас.

В движенията вие бързате - изведнъж искате да свър­шите упражненията. Може някой път да направите само три упражнения, но внимателно. Ако гимнастичните уп­ражнения се правят бързо, няма полза. Те трябва да се правят бавно и с участието на ума. Съзнанието привлича енергиите.

Когато човек изнесе напред десния крак или дясната ръка, извиква в действие известни сили в природата. А когато изнесе левия крак или лявата ръка, извиква в дейс­твие други нейни сили.

Когато вдигнете ръката си нагоре, тя да образува 45 градуса ъгъл. Този ъгъл не трябва да бъде по-малък или по-голям. При този ъгъл положението е най-хармонично.

Също така и ръката, когато е назад, наклонът трябва да бъде 45 градуса.

Когато ъгълът на ръцете е 45 градуса напред и назад, имаме правилно движение, има кръгообразно движение на електромагнитните енергии.

Този кръг обхваща цялото тяло - отпред, отзад, отго­ре и отдолу. Когато той се образува добре, човек има най­-хубаво разположение.

Ритъмът трябва да е правилен.

Ще стъпвате на пръсти, а не на петите. Най-първо на пръсти и после на петите. Ако стъпвате на петите си, ста­ва сътресение на гръбначния мозък. Когато изправяте ръ­ката си нагоре, най-първо движението на ръката да бъде напред хоризонтално и после ще я вдигнете нагоре.

Предната част на ръката означава Божествения свят, средната - духовния, а основата - материалния.

    Когато правите движения с ръката си, проектирайте ума си в ръката.

    Ние правим тези упражнения, както ги правят в другия свят. Те не са измислени, те са снети отгоре. Може да се правят и други упражнения, но ще видите разликата. Защото в тези упражнения са свързани физическият, ду­ховният и Божественият свят. Има преливане от един свят в друг. Във физическо отношение - не. Трябва да се урав­новесят физическите движения с движенията на чувства­та и мислите. Те трябва да се хармонизират. Тогава тези противоречия, които сега съществуват, ще се изгладят. На­пример двама души са в дисхармония. Те може да се хар­монизират, като запеят и двамата.

Всяко упражнение е един психо-физиологически акт. Всяка мисъл, всяка енергия трябва да се въплъти, за да има израз.

    Ако вие можете да владеете вашата ръка във всички направления, това показва, че вашата воля е нормална. Иначе имате дефект умствен, сърдечен или волев. Затова ще правите упражненията ден след ден, за да изправите дефектите.

С тези упражнения ще коригирате вашите мисли и чувства.

Щом урегулираш енергиите на краката си, ще се възстанови съотношението между земята и тебе, защото енергиите на краката са свързани с центъра на земята. Преди това не е имало правилно съотношение между твоите енер­гии и тези на земята. Има съотношение между земята и слънцето. И това съотношение е разумно. Ти трябва да възстановиш правилното отношение между тебе и земя­та. При движение на краката си ще съсредоточите ума си върху тях и ще ви стане приятно.

    Нашата нервна система и сега е в развитие. Ние не сме завършили още развитието на нервната си система.

Във всеки един живот се отделят нови нервни еле­менти и се образуват органи за новите идеи. Тъй че тря­бва да пазим мозъчната система.

Някои считат за тягост да се упражняват. Това е не­разбиране.

Каквито и да са упражненията, щом те могат да координират в човека енергиите на земята и слънцето, те са добри. А упражненията, които не могат да направят това, са ненужни.

Когато срещнете човек, който е координиран със слън­чевите и земни енергии, той прилича на цъфнал цвят, на узрял плод.

Религията е имала най-първо за цел да координира човека със земните и небесни енергии. А сега като са изгубили първоначалното й значение, искат да направят човека добър. Ако не можеш да го координираш, как ще го направиш добър?

Ако не нагласиш цигулката, как ще свириш нещо ху­баво? Най-първо ще я координиращ и след това иде втори­ят процес - свиренето.

Сега ще се учите на първия процес - координирането. То е най-лесното. Всеки може да го направи.

Сутрин най-първо ще направиш упражненията с ръцете и краката. И тогава през целия ден ще ти върви доб­ре. Бог и всички добри хора ще бъдат с тебе.

Всемирното хармонично движение на цялото Битие е паневритмия.

Когато човек прави тези движения, той е в хармония с цялото Битие. Тогава възприема Божественото благосло­вение, понеже всичко е Божие.

Когато при паневритмичните движения стъпваме на единия или на другия крак, това стимулира чакрите, ста­ва смяна на положителните и отрицателните течения, на творческите и съграждащите течения.

При паневритмията мисълта се свързва с музиката и с движението.

Трябва да играете, за да се подмладите. С паневрит­мията човек постепенно придобива мекота.

Тези движения на паневритмията са разумни. Те са подготвителни движения. Те имат магическа мощ и влия­ят върху целия свят, а не само върху нас.

Тези движения са взети от природата, от целия все­мир и са в хармония с космичния ритъм.

 

Учителят, Разговорите при Седемте рилски езера, Изд. “Кралица Маб”, София, 1996 г.